Грамада

Дата: 25 август 2011

Място: пред Община Грамада
Zolder, Belgium

Дата: 03 септември 2011

Място: Circuit Zolder
София

Дата: 09 септември 2011

Място: пред Министерство на здравеопазването
Бъди доброволец! ... чрез пътна безопасност

Целта на проект „Бъди доброволец! … чрез пътна безопасност“ е да се тества подход, да се проучат предимствата и недостатъците му и да разработи европейски модел за вземане на информирано решение дали да се организира еднократно доброволческо събитие или пълномащабна доброволческа кампания, като се имат предвид различните обстоятелства или желания ефект, а дейностите да се изградят на принципа „младежи общуват с младежи” и се насърчава гражданското участие.
Проектът разглежда не само въпроса "Какво означава да си доброволец?", но дава конкретни отговори на по-важните въпроси: "Защо да си доброволец?" и "Как да станеш доброволец?". Конкретните цели са:

  • разпространение на съществуващи знания: Опитът на партньорите по проекта ще бъде използван за:
    • разработване и използване на съвременни методи за привличане вниманието на младите хора и фокусиране към доброволчески дейности с голям социален ефект;
    • обучение на 120 младежки лидери-доброволци в рамките на 12 обучения, като мултипликатори в провеждането на успешни кампании, осъществявани от младежи за младежи;
    • директно включване на 1800 граждани в дванадесет местни акции, организирани от младежките лидери-доброволци, и достигане до най-малко 18 000 граждани чрез информационни материали, разпространявани по време на акциите;
  • генериране на нови знания: По време на проекта ще се организират по една акция в България и в Белгия, за да се провери транснационалната приложимост на подхода ни. Акциите ще бъдат оценявани поотделно. Еднократното събитие в България ще служи като пилотна акция за пълномащабна кампания от десет последователни акции, която ще бъде осъществена след това в рамките на проекта. ТОП-25, като независим оценител на проекта ще разработи методика за оценка предимствата и недостатъците както на организираното еднократно доброволческо събитие, така и на пълномащабната доброволческа кампания. Това ще включва наблюдения по време на дейностите, въпросници за доброволците и за участниците, както и оценка на резултатите – качествени и количествени. Всички констатации ще послужат като основа за изготвяне на доклад за оценка, придружен от мултимедийна презентация.
  • разпространение на новите знания: Въз основа на констатациите ТОП-25, заедно с партньорите по проекта, ще разработи и разпространи препоръки към международната си мрежа. Те ще описват предимствата и недостатъците на организирането на еднократното доброволческо събитие и на пълномащабната доброволческа кампания, и какво се препоръчва при различни обстоятелства за организации с различен капацитет. В допълнение мултимедийната презентация ще бъде представена по време на следващия Европейски младежки форум за пътна безопасност, организиран от Европейската комисия, както и на други подобни събития, фокусирани върху организирането на доброволчески дейности.

В рамките на този проект сдружение „Отворена Младеж“ и Министерство на здравеопазването организират кампания „Избери своя път“ с фокус върху злоупотребата с алкохол и последващо шофиране като нагледен пример не само за доброволческа кампания, но и за успешно сътрудничество между гражданското общество и държавните институции.

 
Жив!

Responsible Young Drivers - Люксембург

Основните цели на кампанията са да се развие чувство в младите хора за отговорно отношение към рисковото поведение, да се повиши информираността им във връзка с използването на превантивни средства, да се насърчат непреки участници да повишат информираността на техни приятели и близки, както за по-отговорно поведение на пътя, така и в техните взаимоотношения.

Уважение

Университет на Никозия - Кипър

Кампанията „Уважение“ има за цел да повиши осведомеността относно отговорното поведение при шофиране, както и положителната страна на взаимното уважение, в допълнение на допустимото максимално количество алкохол.

Безопасен Свети Валентин

SPI Forschung gGmbH – Германия

Кампанията предоставя информация за несъвместимостта между употребата на алкохол и наркотици и шофирането. По време на инициативата се дава също обща информация за ХИВ/ СПИН, за опасностите от секс без презерватив.

Състезание с презервативи или за ефектите на алкохола

SIDA STUDI - Испания

Кампанията цели да повиши осведомеността на младежите относно ефектите на алкохола върху шофьорските умения и информираността за ефектите на алкохола върху използването на презервативи.

 <iframe src="http://www.youtube.com/embed/1BZ_q8X-0-0?rel=0&amp;feature=player_embedded" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="400" height="280"></iframe>

http://beautofan.ru | http://beholidays.ru | http://smipress.ru | http://realty10.ru